Generalforsamling

Lokalrådet afholdt generalforsamling torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.30 på Tobaksgården, Tobaksgården 7, 5610 Assens.
Referatet kommer her:

  1. Valg af dirigent og referent

Knud Søby blev valgt som dirigent og Dorte Bruun blev valgt som referent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

  1. Bestyrelsens beretning

Inge fremlagde bestyrelsens beretning og den blev godkendt.

  1. Forslag til 2- årigt arbejdsprogram

Inge reviderer den 2- årige arbejdsprogram og får trykt en roll-up og A5 postkort med den reviderede plan.

Punktet vedr. ”udviklingen af byen og havnen” omformuleres således, at det tydeligt fremgår, at vi også engagerer os i købstadens bevaring af både bygninger og købstadskultur.
Købstadsjubilæet i 2024 skrives med ind i arbejdsprogrammet.

  1. Kassererens beretning og fremlæggelse af et revideret regnskab

Grete fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

  1. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

Grete fremlagde budgetforslaget, og det blev godkendt.

  1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

  1. Valg af lokalrådets formand, 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (valg af stemmeudvalg)

Inge Dahl blev genvalgt som formand.

Generalforsamlingen godkendte, at der blev givet dispensation for bestemmelsen om, at

kandidater på valg til bestyrelsen skulle være fysisk til stede, idet flere af de opstillede kandidater var forhindret i at møde op.

Lars Søgård og Ib Helm Petersen blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Henriette Fredslund blev valgt for 2 år

Marianne Hyldegård Hansen blev valgt for 1 år.

  1. Valg af 2 suppleanter

Der var ingen kandidater, der stillede op til de 2 suppleantposterne. Generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen kan supplere sig om nødvendigt i løbet af året med 2 suppleanter.

  1. Valg af 2 bilagskontrollanter

John Pedersen og Jørgen Dissing blev begge valgt til bilagskontrollant.

  1. Eventuelt

Der var ingen punkter under ”eventuelt”.

Inge Dahl takkede Knud Søby for velgennemført generalforsamling og overrakte ham en øl-gave fra Vinspecialisten.

Bestyrelsen konstitueres senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bedste hilsen

Knud Søby
Dirigent

Inge Dahl                      Dorte Bruun
Formand                       Referent