Generalforsamling

INDKALDELSE

Generalforsamling mandag den 15. maj 2023 kl. 19.30 på Tobaksgården 7, Rasmus Nyerup, 2. sal, 5610 Assens

Assens Lokalråd inviterer til generalforsamling i Assens Lokalråd for borgere i Assens by og nærmeste omegn.

§3 i vedtægterne for Assens Lokalråd
Generalforsamling

Stk. 1. Lokalrådets øverste myndighed er generalforsamlingen.  Lokalrådets bestyrelse vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes i 2. kvartal.

Generalforsamlingen skal offentliggøres skriftligt med 14 dages varsel i relevante lokale medier. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forslag til 2- årigt arbejdsprogram
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af et revideret regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af lokalrådets 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (valg af stemmeudvalg)
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter
 9. Eventuelt

Stk. 3. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor hvert medlem har én stemme.

Stk. 4. Borgere der er fastboende i dækningsområdet, samt erhvervsdrivende (virksomheder og foreninger med adresse heri), der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, kan opstille til valg på generalforsamlingen. Kandidaterne bør kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle indsats i lokalrådets bestyrelse.

Stk. 5. En kandidat skal være til stede på generalforsamlingen for at kunne vælges.

Stk. 6. Vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for generalforsamlingen og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer.

 • §4 Lokalrådets bestyrelse
  Stk. 1. Lokalrådets bestyrelse består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 bilagskontrollanter, som ikke indgår i bestyrelsen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer opfordres medlemmerne til at tage hensyn til, at bestyrelsen bør være mangfoldig med hensyn til alder, køn, interesser mv.
 1. Valg af formand – Inge Dahl (ikke på valg)
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Lars Søgaard – (ikke på valg)
  Henriette Fredslund– (ikke på valg)
  Ib Helm Petersen – (ikke på valg)Dorte Bruun – modtager genvalg
  Grete Mouret – modtager genvalg
  Marianne Hyldegaard Hansen – modtager genvalg
 3. Valg af 2 suppleanter
 4. Valg af 2 bilagskontrollanter
  John Pedersen (modtager genvalg)
  Jørgen Dissing (modtager genvalg)

Stk. 2. Genvalg kan finde sted

Stk. 3. Suppleanter og bilagskontrollanter vælges hvert år

Stk. 4. Valg af lokalrådets bestyrelse og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Hvert medlem skal skrive det antal kandidatnavne på stemmesedlen, som svarer til antallet af pladser, der skal besættes i bestyrelsen (eksklusive suppleanter).

Stk. 5. Bestyrelsen konstitueres senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bedste hilsen

Inge Dahl
Formand